Praktijk

De kennis en expertise uit onderzoeken zet ik graag in de praktijk in. Voor het ontwikkelen van beleid, het opzetten van een project of het verstevigen van een ketenaanpak biedt kennis de basis. Het actief meedenken en doen tijdens dit soort trajecten, maakt dat kennis gedoseerd en op passende momenten ingebracht kan worden. Mijn ervaring is dat dit effectiever werkt dan alleen het uitbrengen van
een onderzoeksrapport.

Het slaan van een brug tussen onderzoek en praktijk doe ik op uiteenlopende manieren, waaronder het organiseren van werksessie, het geven van trainingen, het adviseren bij beleidsontwikkeling, het opzetten van een pilot of het leiden van een project. Naar aanleiding van de vraag van de opdrachtgever bekijk ik op welke manier en op welk moment kennis ingebracht kan worden. De praktijkprojecten bieden mij de
mogelijkheid onderzoeksresultaten continu te toetsen in de praktijk, gericht aanbevelingen te kunnen geven en inspiratie op te doen voor vervolgonderzoeken.

Publicaties en projecten

VNG Impulstraject Eritrese nieuwkomers
Tijdens het Impuls ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders van de VNG ondersteunde ik gemeenten bij het uitvoeren van een klantreis.
De klantreis had als doel dat gemeenten hun Eritrese inwoners ontmoetten, hun leefwereld leerden kennen en dat ketenaanpak gestimuleerd werd. In het
artikel ‘Spiegel voor de keten’ en in deze video wordt de methodiek van de
klantreismethodiek toegelicht.

VIA pilot ‘Duurzame arbeidsmarkt op de rails’
Het programma Verdere Integratie Arbeidsmarktparticipatie (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevat verschillende pilots. Samen met
RailConnect zetten we een pilot op waarin 30 statushouders een leerwerktraject in de spoorsector volgen. In dit project ‘Duurzame arbeidsmarkt op de rails’ breng ik mijn kennis over de arbeidstoeleiding van statushouders in en brengen wij werkgevers, gemeenten en opleidingsinstituten bij elkaar om gezamenlijk leerwerktrajecten vorm te geven.