Onderzoek

Mijn drijfveer voor het uitvoeren van onderzoek is het verzamelen van kennis waarmee maatschappelijke vraagstukken of problemen aangepakt kunnen worden. Door inzicht te krijgen in welke elementen werken, waar barrières zitten en waar oplossingsruimte zit, kan beleid verder ontwikkeld worden of hulpverlening verbeterd worden. Bij het vormgeven van een onderzoek bekijk ik met de opdrachtgever en betrokken
organisaties welke vragen er in de praktijk zijn, welke kennis al beschikbaar is en hoe onderzoek een bijdrage kan leveren.

In mijn onderzoeken gebruik ik verschillende methoden van dataverzameling, waaronder interviews, vragenlijsten, literatuurstudie, focusgroepen en expertbijeenkomsten. In onderzoek vind ik het belangrijk een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te belichten en het onderzoeksveld actief bij het onderzoek te betrekken. Dit doe ik onder andere door met de opdrachtgever en andere betrokkenen tijdens het onderzoek regelmatig samen te reflecteren op (voorlopige) onderzoeksresultaten. De meerwaarde van het tussentijds bespreken van onderzoeksresultaten is dat dit een moment is voor ontmoetingen, uitwisseling van kennis, een gelegenheid elkaar vragen te stellen en
eveneens om samenwerking tussen partijen te stimuleren en te verstevigen.

Voor de presentatie van onderzoeksresultaten overleg ik met de opdrachtgever welke vorm van rapportage, presentatie en verspreiding het best past bij de doelstelling van het onderzoek en de context.

Publicaties en projecten

Arbeidstoeleiding statushouders
Onderzoek in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut naar twee
interventies voor de arbeidstoeleiding van statushouders. Dit project is
onderdeel van het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het werk’. Voor meer informatie, zie de onderzoeksrapportage ‘Statushouders tussen droombaan en realiteit’, het rapport ‘Werkzame factoren interventies
arbeidstoeleiding’
en het artikel ‘Stap voor stap’ in Beleid en
Maatschappij.

VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018
In opdracht van VluchtelingenWerk Nederland deed ik vanuit het Verwey-Jonker Instituut onderzoek naar het inburgeringsbeleid voor statushouders. In dit onderzoek stonden de ervaringen van
statushouders centraal. De resultaten uit het onderzoek zijn te lezen in de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018. Nieuwsuur besteedde aandacht
aan dit onderzoek, het item is hier terug te zien.

Literatuurstudie salafisme in Nederland
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed ik met het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Leiden een literatuurstudie naar vijftien jaar onderzoeken naar salafisme in Nederland. Het onderzoeksrapport ‘Salafisme in Nederland belicht’ laat zien
dat onderzoeken naar salafisme voornamelijk in de veiligheidscontext
plaatsvinden en dit een brede kijk op salafisme in Nederland in de weg staat.

Relatie tussen de Marokkaanse overheid en Marokkaanse Nederlanders 
Proefschrift Universiteit Leiden
De Marokkaanse overheid voert actief beleid om banden te onderhouden met Marokkaanse Nederlanders. Deze relatie is in Nederland onderwerp van discussie, omdat ze als problematisch wordt ervaren. De Nederlandse discussie richt zich voornamelijk op het optreden van de Marokkaanse overheid. Er is opvallend weinig aandacht voor wat de Marokkaanse Nederlanders hiervan merken en wat zij hiermee doen. Marokkaanse Nederlanders blijven uit beeld of worden voorgesteld als enigszins weerloze ontvangers van de boodschappen en belangen die de Marokkaanse overheid over ze uitspreidt. Dit boek laat zien dat dit beeld onvolledig is: voor de daadwerkelijke uitvoering van het Marokkaanse overheidsbeleid vervullen Marokkaanse Nederlanders zelf een cruciale rol.